de lokale lijst
Het start bij ons allemaal. Samen.
Screen Shot 2018-09-16 at 21.23.35.png

Mobiliteitsaanpak

Het verkeer zit
muurvast en is levensgevaarlijk.

Mobiliteitsaanpak

FEITEN:

 • Het verkeer slibt toe. We kunnen het elke dag zelf vaststellen. Ook de gemeente Grobbendonk ontsnapt niet aan deze bedenkelijke trend. Onze gemeente telt verschillende verkeersknooppunten, waarvan sommige ronduit gevaarlijk zijn.
 • Ontkennen dat er een mobiliteitsprobleem is in onze gemeente is zoiets als het ontkennen van het zonlicht. Iedereen is er op één of andere manier mee bezig en toont in meerdere of mindere mate zijn of haar bezorgdheid. Verkeersveiligheid belangt ons immers allemaal aan.
 • Het verkeer is onveilig voor (zwakke) weggebruikers.
 • De luchtvervuiling neemt toe. De steeds toenemende verkeersdrukte heeft niet enkel een duidelijke weerslag op veiligheid en mobiliteit maar ook op de kwaliteit van de lucht in onze gemeente. De vervuiling door uitlaatgassen van auto’s en vrachtverkeer blijft uiteraard niet beperkt tot de rijweg, maar dringt door tot in onze tuinen en terrassen, onze scholen en rusthuis, onze sportinfrastuctuur en de omliggende groene zones.

ONZE ACTIES:

 • Uitgangspunt
  doorgedreven en moeilijke beslissingen inzake een vlotte en veilige verkeersdoorstroming dringen zich op. Ons vertrekpunt is steeds het STOP principe, dus een multi-modale mobiliteitsaanpak met in dalende orde van voorkeur: Stappen – Trappen - Openbaar vervoer– Privévervoer.
 • Bergstraat - Leopoldstraat
  De belangrijkste uitvalswegen van de gemeente zijn hiervan een klassiek voorbeeld. De  aanwezigheid van de scholen in de buurt en binnenkort de McCain site maken dat we daar echt zeer uitgebreid rond moeten werken. En proberen nieuwe oplossingen aan te reiken. Doel moet zijn een vlotte maar op 50 km/uur gelimiteerde snelheid te realiseren door middel van bv. snelheidsbeperkende infrastructuur (verhogingen, asverschuivingen, versmallingen, camera’s, … ). We moeten de durf hebben om ingrepen te doen waar de gemeente in haar totaliteit beter van wordt. De bewoners van de Leopoldstraat geven al jaren aan dat overdreven snelheid en gevaarlijk rijgedrag geen uitzonderingen meer zijn.
 • De Lindekens
  Ook het kruispunt van de Lindekes, dat dagelijks kampt met een overvloed aan personen- en vrachtverkeer, voornamelijk richting centrum Grobbendonk en Herenthout, verdient een definitieve oplossing. Vlotter afslaand verkeer door middel van afslagstroken of een rond punt lijken op korte termijn hier al soelaas te kunnen bieden.
 • Herenthoutsesteenweg
  Deze rechtstreekse verbinding vanuit Herenthout met Bouwel en verder via de Bouwelsesteenweg naar het centrum van Grobbendonk verdient verdere aandacht (trajectcontrole, snelheidsbeperking of snelheidsremmende maatregelen). En we mogen stellen dat de afsluiting van de Nieuwendijk hier primordiaal is om sluipverkeer naar en van deze belangrijke verkeersader te ontmoedigen.
 • Aldheim/industrie
  De woonwijk rond het Aldheim hotel moet volledig worden ontlast van het verkeer van en naar het industrieterrein ENA 20. Hiervoor zijn van de hogere overheden tussenkomsten nodig voor de verkeersafwikkeling in het gebied. Een tweede kanaalbrug lijkt ook een absolute noodzaak en we denken dat we alles in het werk moeten stellen om dit te realiseren. Ook de veiligheid van de Industrieweg moet nu worden aangepakt. Vele fietsers en soms voetgangers maken gebruik van deze weg als verbinding om naar school te gaan of te gaan werken. De vraag of deze weg nog een gemeenteweg moet zijn, dringt zich op. Misschien is het een optie de weg aan Vlaanderen over te laten.
 • Structuurplan
  een hernieuwde, aangepaste en veilige infrastructuur roept ook de vraag op naar een aangepast ruimtelijk structuurplan. Ruimtelijke ordening moet ook in het perspectief van de verkeersstromen en -modaliteiten steeds weer opnieuw geëvalueerd worden. Echte inbreiding en een visie daarop is noodzakelijk. Inbreiding verdicht de kern maar verandert meteen ook de mobiliteitsgewoonten van de burgers. Winkels, scholen, gemeentehuis, enz. worden door een goede inbreiding plots ook veilig en te voet of per fiets bereikbaar voor meer inwoners.
 • Betere signalisatie van werkzaamheden
  Ondanks alle inspanningen merken we toch een tekort aan duidelijke signalisatie van de werken die plaatsvinden in onze gemeente. Hier is letterlijk nog werk aan de winkel en het is de taak van het gemeentebestuur om hier nauwlettender op toe te zien. Onduidelijke borden, verkeerde richtingsaanwijzingen, veel geknutsel met pijlen enz. dienen een halt te worden toegeroepen. Het hindert de mobiliteitsstroom, vergroot de onveiligheid en bezorgt onze gemeente een slecht imago.
 • Onderhoud
  Voor heel wat wegen in onze gemeente is een dringend onderhoud en een aantal aanpassingen erg noodzakelijk. Niet enkel omdat dit in het verleden veel te dikwijls op de lange baan is geschoven, maar ook omdat ze niet up-to-date zijn met betrekking tot de veranderende mobiliteit. Zijn ze veilig genoeg voor alle weggebruikers? Waar moeten er nieuwe of betere fietspaden zijn? Is de verlichting overal voldoende? Zijn onze wegen voorbereid voor autonoom rijdende wagens?
 • Werken/Aannemers
  Afgelopen jaren werd te soepel omgesprongen met de manier waarop aannemers zich in de gemeente opstellen. Vele werven liggen er vuil en verlaten bij en dit soms voor maanden. Dit is absoluut geen reclame voor onze gemeente en inwoners in de buurt van de werven leven vaak op een soort mestvaalt van beton en signalisatie-infrastructuur. Hier dringt zich de noodzaak op om meer properheid te eisen van de aannemers in kwestie.
 • Oversteekplaatsen
  De bestaande oversteekplaatsen moet veiliger en beter uitgerust worden, met verlichting indien nodig en we moeten ervoor zorgen dat op die plaatsen het gemotoriseerd verkeer zijn snelheid aanpast. Elke bestaande en toekomstige oversteekplaats die in de gemeente Grobbendonk en Bouwel wordt aangelegd moet ook volledig uitgerust zijn voor andersvalide mensen. Rolstoelgebruikers en slechtzienden moeten zonder problemen zelfstandig kunnen oversteken. Dit betekent een nieuwe visie en een nieuwe aanpak van de heraanleg van oversteekplaatsen.
 • Elektrisch rijden
  De gemeente moet meer inzetten op elektrisch rijden naast de uitbouw van een eigen volledig elektrisch wagenpark (wat perfect kan gezien de actieradius van de voertuigen binnen de gemeente). Daarom is het belangrijk om een uitgebreider aanbod te voorzien van elektrische laadpalen. Dat doen we niet alleen voor de eigen bevolking maar ook voor de bezoekers van de gemeente. Het laat zien dat we het ernstig menen met de zorg voor het milieu. Bovendien kan dat allemaal budgetneutraal gerealiseerd worden.
 • Trage Wegen
  Al jaren wordt er gepalaverd over de trage wegen maar wordt er te weinig actie ondernomen om oude trage wegen terug open te stellen en nieuwe te initiëren. Trage wegen maken afstanden korter en zijn veiliger voor de gebruikers. Daarom willen we ook dat een maximum aan trage wegen terug opengesteld wordt en er bij de aanleg van nieuwe wijken ook trage wegen worden opgenomen om het voetverkeer interessanter en veiliger te maken als alternatief
 • Intermodaal verkeer
  We moeten inzetten op intermodaal verkeer: het gebruik van verschillende manieren om ons te verplaatsen. De fiets, elektrisch aangedreven of niet, biedt gezien de geografische ligging van de gemeente de beste oplossingen. Dit wil zeggen dat we naast het aanleggen van goede fietspaden (met een maximum aan subsidies) we ook moeten zorgen voor goede fietsstallingen (aan bushokjes en treinstation) en eventueel ook mogelijkheden om fietsen op te laden.We moeten als gemeentebestuur er ook op toezien dat er betere bus- en treinverbindingen aangeboden worden aan de bevolking. Uurregelingen kunnen beter, het aanbod van bussen met zitplaatsen moet beter en samen moeten we ook nadenken of alle halteplaatsen die nodig zijn er ook daadwerkelijk zijn. Zo wordt intermodaal verkeer beter en aantrekkelijker.

 

Wil u ons uw ideeën meegeven? Dat kan vanzelfsprekend. Gebruik bijgevoegd formulier en laat ons uw bericht. Wij van onze kant nemen na ontvangst zo snel mogelijk contact met u op.

U mag ook telefoneren indien u dat gemakkelijker vindt.

Anne Appeltans-Janssen
0484 04 25 73

Gert Fransen
0477 32 18 07

Naam *
Naam